Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijftCarrosseriecenter Van Veen B.V. hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carrosseriecenter Van Veen B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Carrosseriecenter Van Veen B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Dit privacy beleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van

 • Klanten en Leveranciers
 • Gebruikers van website en Social Media
 • Medewerkers

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Carrosseriecenter Van Veen B.V. of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

 

Verwerking van persoonsgegevens (potentiële) klanten en leveranciers

Persoonsgegevens worden door Carrosseriecenter Van Veen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Toestemming, de gegevens zijn door uzelf verstrekt voor bovenstaande doeleinden;
 • Wettelijke verplichting.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carrosseriecenter Van Veen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Daarnaast verwerkt Carrosseriecenter Van Veen B.V. in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • Kenteken van uw voertuig of kentekens van tegenpartijen (bij schade);
 • Eigendomsgegevens van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • Chassisnummer en model van uw voertuig
 • Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) u klant bent bij Carrosseriecenter Van Veen B.V. of interesse blijft tonen in de diensten vanCarrosseriecenter Van Veen B.V., (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

 

Verwerking van persoonsgegevens websitebezoekers

Binnen Carrosseriecenter Van Veen B.V. beheren wij de website www.v-veen.nlBovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het bieden van informatie en diensten op internet
 • In behandeling nemen van uw vragen of klachten via contactformulier

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het geven van informatie over onze diensten en producten;
 • De overeengekomen bestelling;

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies;
 • Internetbrowser en apparaat type (mobiel / desktop/tablet)

Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statementDaarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via contactformulieren op onze websites. Voor het behandelen van uw vragen en/of klachten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de aan de bovengenoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Carrosseriecenter Van Veen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kanCarrosseriecenter Van Veen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Carrosseriecenter Van Veen B.V.p opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van autoschade of andere motorrijtuigenschade

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Carrosseriecenter Van Veen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Carrosseriecenter Van Veen B.V.
Deccaweg 24
1042 AD Amsterdam
info@v-veen.nl

 

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacyverklaring aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. 

Contact

Postadres

Deccaweg 24

1042 AD Amsterdam

Bezoekadres

Gyroscoopweg 13

1042 AB Amsterdam

Telefoon

020 480 81 10

Emailadres

info@v-veen.nl

Openingstijden

maandag      08:00 – 16.45 uur

dinsdag        08:00 – 16.45 uur

woensdag    08:00 – 16.45 uur

donderdag   08:00 – 16.45 uur

vrijdag          08:00 – 16.45 uur